יום ש', א’ בחשון תשע”ח
דף הבית שיעורים גלריה צור קשר
12:21 (03/10/17)
12:20 (03/10/17)
.

חוקת בית הספר עקרונות יסודבית הספר הדמוקרטי הינו מסגרת חינוכית המבוססת על יסודות דמוקרטיים. קהילת בית הספר: תלמידי הגן ובית הספר, הוריהם ואנשי הצוות (להלן הקהילה) רואה בזכויות היסוד, כפי שמוצאות ביטוין בחקיקת היסוד במדינת ישראל ובאמנות השונות להגנת זכויות האדם בכלל וזכויות הילד בפרט, את הבסיס לקיומה. הילדים יעמדו במרכז ההוויה בבית הספר. קהילת בית הספר רואה בבחירה החופשית של הילד את העיקר לקיומו של בית הספר. הבחירה החופשית היא הביטוי העליון לרצונו של הילד וככזו היא הבסיס ללקיחת אחריות של הילד למעשיו בבית הספר בפרט ובחייו בעתיד בכלל. בית הספר מבוסס בראש ובראשונה על האמון בילד וביכולתו לעשות את הבחירות המתאימות לו, לעמוד במחויבותו לבחירותיו ולקחת אחריות על עצמו ולדרכו. בית הספר מקבל את השונות שבין בני האדם ואת קיומם של צרכים שונים לכל ילד. הקהילה תעשה כל שניתן על מנת לאפשר לכל ילד להגיע למימוש עצמי. הלמידה בבית הספר כל למידה היא למידה משמעותית. אין תחומי ידע או עניין עדיפים וחשובים מתחומי ידע ועניין אחרים. ביה"ס רואה חובה לעצמו לקיים תכנית לימודים ולהקנות לילד את הכלים לחקירה, למידה והעמקה. הלמידה בבית הספר תבוסס על בחירתו החופשית של הילד. הלמידה בבית הספר תעשה תוך דיאלוג מתמיד. בית הספר יעשה את המירב לפי יכולתו על מנת לאפשר לכל ילד לממש את רצונותיו ומטרותיו בתחום הלימודים. החונכות בבית הספר החונכות מהווה יסוד מרכזי ומהותי בפעילות בית הספר. החונך הינו חבר צוות, מבוגר שהוסמך ע"י בית הספר. החונך נמצא עבור הילד ומקיים איתו, בהסכמתו, קשר אישי באמצעות דיאלוג אשר יאפשר גדילה והתפתחות. החונך יהיה בקשר עם הוריו של הילד. לכל ילד הזכות לחונכות. בחירת החונך תעשה על ידי הילד, בהתחשב באילוצי בית הספר. רשויות בית הספר מימוש החיים הדמוקרטים בבית הספר יתבצע תוך שימוש בשיטה הדמוקרטית ובאמצעות רשויות בית הספר. ואלו הרשויות: הרשות המחוקקת פרלמנט - בניהול וועדת פרלמנט הרשות המבצעת - ועדות הביצוע השונות של בית הספר וצוות בית הספר הרשות השופטת היא ועדת זכויות הפרט הרשות המבקרת היא ועדת ביקורת הפרלמנט הוא המוסד המכונן והמחוקק. כל חברי הקהילה חברים בפרלמנט ולכולם זכות שווה בעלאת הצעות לפרלמנט ובקבלת החלטות בו. כל חברי קהילת בית הספר ורק הם, זכאים להיבחר לכל רשות מרשויות בית הספר. כל חוק יהיה בר-תוקף רק אם יתקבל כדין בפרלמנט ו/או מכוח הסמכה שהוענקה על ידי הפרלמנט. כל רשות בבית הספר מקבלת את סמכותה מאישורה על ידי הפרלמנט ותפעל עפ"י הסמכויות אשר אושרו לה על ידי הפרלמנט. בית הספר יפעיל שני סוגי פרלמנט: פרלמנט בית הספר העוסק בחי היום-יום בבית הספר בו משתתפים ילדים וחברי צוות. פרלמנט קהילה העוסק בנושאים שיש להם זיקה לכלל הקהילה ובו חברים כל חברי הקהילה. תפקידי המבוגר וחברי צוות בית הספר הקהילה רואה בכל המבוגרים בקהילה כבעלי אחריות יתר להגן על זכויות הילדים, לשמש דוגמא אישית באופן התנהגותם ולשמור על חוקי בית הספר. חברי הצוות יסייעו ויתמכו בכל ילד בהגדרת מטרותיו והגשמת, יסייעו לילד להיות חלק מהקהילה וחלק מקבוצות ההשתייכות. צוות בית הספר מופקד על קידום מטרות בית הספר, בניית תכנית לימוד, ידאג להפעלת בית הספר בהתאם לחוקה ולרוח בית הספר. העמותה תפקיד העמותה הוא לדאוג לקיומו של בית הספר ולרווחתו, על פי חוקת בית הספר והחוקים שיקבעו בפרלמנט קהילה. מעמד החוקה חוקת בית הספר היא הבסיס לפעילות בית הספר ומוסדותיו. תיקון או שינוי בחוקה מחייבים רוב של 60% מהמצביעים בהצבעה בקלפי של חברי הקהילה ולאחר דיון בפרלמנט קהילה. כל חוק או נוהל הסותר את החוקה - בטל. חבר קהילה הסבור שחוק שהתקבל בפרלמנט נוגד את חוקת בית הספר רשאי לפנות בתוך 14 יום מיום שהחוק התקבל, בעתירה, לפורום מיוחד אשר יוקם לשם כך. הפורום יכלול נציג מועדת זכויות הפרט, נציג מועדת פרלמנט, נציג מועדת ביקורת, נציג נבחר מקהילת ההורים ונציג נבחר מצוות בית הספר. על כל הנציגים בפורום להיות בעלי ותק של 3 שנים לפחות בבית הספר. לפורום תהיה הסמכות לקבוע שהחוק נוגד חוקה ולהחזירו לפרלמנט קהילה.