יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית שיעורים גלריה צור קשר

הערות פתיחהבית הספר וכל חוקיו ומוסדותיו, כולל החוקה, כפופים לחוקי מדינת ישראל. על כל אחד מגופי בית הספר לפעול על פי חוקי המדינה בנוסף לחוקת וחוקי בית הספר. חוק בית ספר תקף רק כל עוד הוא לא סותר את חוקי המדינה.החוקים כפי שהם מנוסחים בספר החוקים פונים לכולם וכולן, בלי הבדל מגדר או מין. הניסוח בלשון מגדרית מסוימת הוא למען נוחות.ספר החוקים כולל את כל חוקי בית הספר. צריך לעדכן את הספר בכל פעם שאחד החוקים משתנה, כך שהספר יהיה רלוונטי לחיי בית הספר ויוכל לעזור לקיים את חיי בית הספר על פי ערכיו.במידה ונמצא חוק רלוונטי שחוקק בעבר ולא נמצא בספר החוקים, על ועדת פרלמנט להוסיף אותו לספר החוקים, וזאת בתנאי שנמצאה עדות כתובה לקיום החוק.הציטוטים בתחילת הנושאים לקוחים מחוקת בית הספרפרלמנט"הפרלמנט הוא המוסד המכונן והמחוקק.כל חוק יהיה בר-תוקף רק אם יתקבל כדין בפרלמנט ו/או מכוח הסמכה שהוענקה על ידי הפרלמנט.כל רשות בבית הספר מקבלת את סמכותה מאישורה על ידי הפרלמנט ותפעל עפ"י הסמכויות אשר אושרו לה על ידי הפרלמנט.בית הספר יפעיל שני סוגי פרלמנט:פרלמנט בית הספר העוסק בחי היום-יום בבית הספר בו משתתפים/ות ילדים/ות וחברי/ות צוות.פרלמנט קהילה העוסק בנושאים שיש להם זיקה לכלל הקהילה ובו חברים/ות כל חברי/ות הקהילה."בנוסף, הבתים השונים יפעילו פרלמנט בית, אשר החלטותיו נוגעות רק לחברי/ות הבית או לחלל שלו.יש שעה קבועה במערכת שמשמשת לפגישות וועדות ולפרלמנט בית ספר. כשלא נערך פרלמנט, נפגשות הוועדות.הצעת חוק לפרלמנט קהילה או בית ספר:על כל הצעה להיות מנוסחת באופן מלא בקובץ ממחושב לפני שדנים בה בפרלמנט. במידה וההצעה מתקבלת יש להכניסה בצורה אוטומטית לארכיון החוקים. במידה וההצעה מתקבלת עם שינויים, על אחראי/ות תיעוד החוקים לשנות את הקובץ לפי ההצעה המחודשת, ולבסוף להכניסה לספר החוקים. הצעה שלא תנוסח בקובץ ממוחשב לא תוכל לעלות לפרלמנט.על ועדת פרלמנט לפרסם לפחות יום מראש את נוסח ההצעה שתעלה לפרלמנט. על חונכי/ות הבתים לדאוג לפרסם הצעות פרלמנט בתוך הבתים.הצעה יכולה להיות מוצעת על ידי כל חברי/ות בית הספר: תלמידים/ות, צוות, הורים וכל שילוב ביניהם.הצעה חוק צריכה להיות מנוסחת באופן ברור, מנומקת, ניתנת ליישום ואינה סותרת את חוקת בית הספר.במקרה הצורך, על וועדת פרלמנט לעזור למי שהציע הצעה לפרלמנט לעבד אותה ולתקן אותה כך שהיא תהיה ברורה, אפשרית ליישום ותואמת לחוקה.הסמכות להעלות לפרלמנט הצעת חוק, לשלוח אותה לבירורים אצל כותבי/ות ההצעה או א/נשים אחרים/ות (מנהל/ת, ועדות וכדומה) ולהחליט לאיזה פרלמנט היא רלוונטית נמצאת בידי ועדת פרלמנט בלבד.הצעת חוק תקפה למשך שלושה חודשים לפחות. לא ניתן במשך זמן זה לבטל את החוק או להציע שוב חוק שלא התקבל בפרלמנט. אם ההצעה מתקבלת לתקופת מבחן קצרה יותר, היא ניתנת לביטול או שינוי בסוף תקופת המבחן.חוקי התנהלות בפרלמנט:פרלמנט קהילה או בית ספר מנוהל על ידי ועדת פרלמנט (או מי שהוסמך בשם הועדה לכך), ולחבריה הסמכות בנוגע לדרך ניהול הדיון, המשמעת וההצבעה בפרלמנט. במידה ויש ביקורת כלפי ניהול הפרלמנט, ניתן לפנות לאחר הפרלמנט לוועדת ביקורת, ועדת זכויות הפרט או ועדת פרלמנט, אבל אסור לפגוע בניהול הפרלמנט עצמו.מי שמאחר/ת לדיון להצעה בפרלמנט (מכל סוג) ב-10 דקות ומעלה רשאי/ת להשתתף בדיון אבל לא להצביע על ההצעה.הצעה בתוך הצעה: בזמן דיון בפרלמנט ניתן להציע "הצעה בתוך הצעה" - הצעת שינוי פרט מסוים בנוגע להצעת החוק. יש להעלות הצעה בתוך הצעה להצבעה אם היא מעשית ואינה משנה מהבסיס את הצעת החוק. שיקול הדעת בנוגע להעלאת הצעה כזו להצבעה נמצא בידי ועדת פרלמנט.שינוי או תיקון ההצעה בזמן פרלמנט: במידה ונמצא בזמן הדיון בפרלמנט שינוי או תיקון קטן להצעת החוק, ושינוי או תיקון זה מוסכמים על ידי מציעות/י החוק המקורי ומנהלות/י הפרלמנט, ניתן להצביע עליו כאילו היה חלק מהצעת החוק המקורית ולא כנפרד כ"הצעה בתוך הצעה".דברי סיכום: למציעי/ות ההצעה ניתנת זכות דיבור קצרה בסוף הדיון ולפני ההצבעה.לא ניתן להצביע על הצעת חוק לאחר שנגמר הזמן שהוקצב לפרלמנט.על ועדת פרלמנט לנהל פרוטוקול של פרלמנט בית ספר או פרלמנט קהילה ולדאוג לפרסמו.משפט"הרשות השופטת היא ועדת זכויות הפרט."חוקים בסיסיים של משפט:במקרה ותלמיד/ה או איש/אשת צוות עוברים/ות על אחד מחוקי בית הספר בשטח בית הספר או בזמן פעילות בית הספר ניתן לתבוע אותם/ן - להעמיד אותם ל"משפט".כל תלמיד/ה ואיש/אשת צוות יכולים/ות לעמוד במשפט ולהעמיד לדין למשפט.מלבד מקרים חריגים אשר מסכנים קשות את הבטיחות ולכן באחריות המנהל, או במקרה ועבר חוק מסוים בפרלמנט, לא ניתן להעניש תלמיד/ה על עבירה על החוק ללא משפט."עונש" במשפט חייב להיות מעשי, רלוונטי וקשור לפגיעה שנעשתה.מותר להעניש תלמיד/ה בהשעיה שאורכה עד שלושה ימים.לא ניתן להעניש את התובע/ת, רק את הנתבע/ת (מלבד במקרה ומוחלט על "הרחקה הדדית").משפט הדדי - במידה ושני הצדדים מרגישים נפגעים, ניתן לקיים בהסכמתם "משפט הדדי" בו השופטים/ות יכולים/ות במשפט אחד להתייחס לשניהם גם כתובעים וגם כנתבעים ולפסוק החלטה הנוגעת לשני הצדדים.חונכים/ות אישיים/ות יכולים ללוות ולדבר במשפט, אבל אין זה חובה (מלבד בית א'-ב').תובע/ת לא יכול/ה לערער על פסיקת השופטים, אבל נתבע/ת כן במידה והגיע/ה למשפט.ערעורים מנוהלים על ידי ועדת זכויות הפרט.קדימות המשפט: המשפט קודם לכל פעילות אחרת - מי שנקרא/ת להתייצב למשפט בשעה מסוימת חייב/ת לעשות זאת אלא אם קיבל/ה אישור ממארגני המשפט.הרכב השופטים/ות יורכב מאיש/אשת צוות אחד/ת, ושני/שתי תלמידים/ות (מלבד מנגנון מערכת המשפט הגבוהה).ועדת זכויות הפרט אחראית על הכשרת השופטים/ות (גם תלמידים/ות וגם צוות).התנהלות המשפט:המשפט ינוהל על ידי השופטים/ות, ובו תינתן זכות דיבור לכל הצדדים.השופטים/ות ישאלו את הצדדים המעורבים שאלות אודות המקרה.לאחר בירור המקרה, השופטים/ות יישארו לבדם ויקבלו החלטה.לאחר קבלת ההחלטה, השופטים/ות יקראו לצדדים המעורבים, יספרו ויסבירו את ההחלטה.יירשם פרוטוקול של המשפט ושל ההחלטה.נוהל המשפטים:גישור - בכל הבתים והגילאים יושם דגש על פתרון דרך גישור בסכסוכים בין ילדים/ות. חונכות וחונכי/ות הבית יכולות לחייב פגישת גישור ורק אם הגישור לא מצליח יתקיים משפט.משפטים ב"בתים" - משפטים בין ילדים/ות מאותו הבית או משפטים בנושאים הקשורים לבית כמו ריבים בין ילדי/ות הבית, מעבר על חוקי הבית, אי קיום תורנות, ופגיעה בציוד הבית ובית הספר יתקיימו ב"בתים" בארגון חונכ/ת הבית באותו היום.צוות שיפוט יכלול ילדים/ות מבית בוגר יותר וחונכ/ת בית או איש/אשת צוות שמוסמכ/ת לשפוט. את ילדי/ות בית ג-ד ישפטו ילדי/ות ה-ו, את ילדי/ות ה-ו ישפטו ילדים/ות מבית הבוגרים והבוגרות, את נערי/ות בית הבוגרים והבוגרות ישפטו נערי/ות התיכון. ילדים/ות מבית א-ב נשפטים בליווי החונכת או החונך/ת והשופטים/ות מבית ה-ו ומעלה. נערי/ות התיכון ישפטו את נערי/ות התיכון.משפטים על אלימות פיזית, חרם חברתי, נזק משמעותי לרכוש, עבירה בוטה על חוקי בית הספר ועבירות בטיחות חמורות יתקיימו באותו היום או למחרת יום האירוע במסגרת בית ספרית, בארגון ועדת זה"פ. רק במשפט זה ניתן להרחיק תלמיד/ה מביה"ס ולזמן הורים לשיחה דחופה עם הצוות.במקרים קיצוניים הקשורים לאלימות קשה, עבירה חמורה על כללי הבטיחות או סיכון שלומם הפיזי של תלמידים/ות, מוסמך/ת המנהל/ת ע"פ שיקול דעת/הו לנקוט בכל הצעדים הדרושים לפי החוק כולל להרחיק תלמיד/ה מבית הספר ולזמן את ההורים לשיחה דחופה, זאת במקביל לקיום תהליכים של משפט.תיעוד - כל המשפטים יתועדו בכתב ויאספו לקלסר של הועדה באחריות ועדת זה"פ. המעקב על ביצוע העונשים יהיה באחריות חונכות הבית.מי שנתבע/ת או תובע/ת מחויב/ת להגיע למשפט או לגישור שנקבעו.המשפט יתקיים גם ללא נוכחות הנתבע/ת, פרט למקרה של היעדרות בשל מחלה או סיבה יוצאת דופן שתאושר ע"י ועדת זה"פ. במקרה והנתבע/ת לא הגיע למשפט מסיבה לא מוצדקת אין לנתבע/ת זכות ערעור.תפקיד ועדת זה"פ - לדאוג למשפטים במקרים חמורים. לתעד את המשפטים, לוודא שהמשפטים מתקיימים, להיות כתובת לערעורים על תוצאות משפט.כל מי שנמצא/ת אשם במשפט י/תקבל אזהרה: אזהרה ראשונה - אזהרה שנייה - אזהרה שלישית. צבירת שלוש אזהרות בתקופת זמן של חודשיים או פחות מחודשיים מציינת מצב שבו לתלמיד/ה יש קושי לשמור על חוקי ביה"ס. יש להיוועץ במצב זה עם וועדת זה"פ האם להעביר ל"מערכת המשפט הגבוהה".מנגון מערכת המשפט הגבוהה:כדי לוודא שמי שמגיע/ה למערכת המשפט הגבוהה הוא/היא אכן מי שפועל שוב ושוב באותה דרך שגויה, ולא מי שעבר/ה על החוק פעם אחת או פעמיים, יפעל מנגון של הגעה למערכת המשפט הגבוהה דרך המערכת הרגילה.במידה ונתבע/ת במשפט רגיל עובר עבירה מסוג שהוא/היא ביצע כבר שלוש פעמים לפחות, יוכלו השופטים/ות לרשום לו אזהרה למשפט גבוה - אזהרה שתהיה תקפה עבור אותה העבירה למשך זמן של לפחות חודש. אם הוא/היא י/תיתבע שוב על עבירה מאותה הסוג, יועבר למערכת המשפט הגבוהה.בנוסף לזאת, גם וועדת זכויות הפרט תוכל להביא תלמיד/ה אל מערכת המשפט הגבוהה, אם היא מזהה שהוא/היא פועל/ת שוב ושוב באותו האופן וכבר אינה מסוגלת להתמודד איתו/ה. החונכ/ת האישי/ת של התלמיד/ה יוכל להמליץ להעברתו למערכת המשפט הגבוהה, המלצה אותה י/תגיש לוועדת זכויות הפרט.התנהלות: השופטים במערכת המשפט הגבוהה, שהיא רגישה וחזקה יותר ממשפט רגיל, יהיו אנשי/נשות צוות מיוחדים/ות לכך - מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר ואיש/אשת הצוות היושב בוועדת זכויות הפרט. משפט כזה יתנהל רק אחרי שעות הלימודים - בשעה קבועה שתתאים לכל הגורמים הרלוונטיים. התאריך ייקבע בתוך לא יותר משבוע מרגע שהוחלט על המשפט הגבוה.משפט כזה יסקור את התנהגותו של התלמיד/ה לאורך זמן. כדי לאפשר דיון ארוך בעת הצורך השופטים/ות יוכלו לזמן את התלמיד/ה לדיון נוסף, לקבוע שיחה עם ההורים וכדומה, אולם בתוך חודש לכל היותר על השופטים/ות לקבל החלטה.גם במערכת הזו תתאפשר נוכחות החונכ/ת, אולם בדיון הראשוני לא תתאפשר נוכחות ההורים אלא בנסיבות מיוחדות (הם יכולים לבוא לשיחות לאחר מכן).תוצאות המשפט הגבוה: במשפט זה השופטים/ות יכולו לקבל כל החלטה שתשרת לדעתם/ן את מטרת שיפור התנהגותו של הנתבע/ת. ההחלטות יהיו לרוב דומות להחלטות שמקבל משפט רגיל, כולל הרחקות ממקום מסוים בבית הספר, הרחקה מפעילויות מסוימות, ובין היתר גם תקופת תנאי.תקופת תנאי: אם הנתבע/ת ממשיכ/ה בהתנהגות בעייתית, יוכלו השופטים/ות לקבוע לו/לה תקופת תנאי, ארוכה ככל שירצו. אם במהלך תקופה זו ההתנהגות לא תפסק, או לפחות תתמתן, הוא/היא י/תורחק מבית הספר לפרק זמן שיקבעו השופטים/ות ושיהיה ממושך יותר מהשעיה רגילה בת יום אחד.וועדותהועדות מהוות את הרשות המבצעת של בית הספר. כל חברי/ות קהילת בית הספר ורק הם/ן, זכאים/ות להיבחר לכל וועדה מוועדות בית הספר.כל וועדה בבית הספר מקבלת את סמכותה מבחירתה על ידי הפרלמנט ותפעל עפ"י הסמכויות אשר אושרו לה על ידי הפרלמנט.בחירת הוועדות:הבחירות לוועדות נערכות בתחילת השנה, באופן חשאי. ההורים נבחרים בפרלמנט קהילה, והתלמידים/ות והצוות נבחרים/ות בפרלמנט בית ספר.ועדת זכויות הפרט, פרלמנט, צוות ועדת ביקורת הן ועדות שחובה על בית הספר לקיימן. על כן, לא יהיו בחירות לוועדות האחרות לפני שההרכב הנחוץ לקיום ועדות אלו נבחר.תלמידים/ות מכיתות ז' ומעלה רשאים/ות להיבחר לשתי ועדות.עבודת הועדות:יש שעה קבועה במערכת שמשמשת לפגישות וועדות ולפרלמנט בית ספר. כשלא נערך פרלמנט, נפגשות הוועדות.על כל ועדה לבחור מתוכה יו"ר ועדה, לגבש תכנית עבודה שנתית ולפעול על פיה.על כל הועדות להענות לבקשות על ועדת ביקורת.זמן קצר לאחר בחירת הועדות יתקיים יום מרוכז לכל חברי/ות הוועדות. ביום זה כל וועדה תוכל לעבוד על תכנית העבודה השנתית שלה.יו"ר הועדה:יו"ר הועדה הינו/ה תלמיד/ה שנבחר/ה מתוך הועדה. היו"ר הינו/ה תלמיד/ה בעל/ת ותק בוועדה. אם אין תלמיד/ה בעל/ת ותק בועדה שמעוניין/נת להיות יו"ר, ניתן לבחור תלמיד/ה שחדש/ה לוועדה. ניתן לבחור גם שני יו"רים לוועדה.תפקיד היו"ר הוא להוביל את הועדה - לקבוע את סדר היום של הישיבה, לוודא שכל חברי/ות הועדה הגיעו, לראות שנעשתה עבודה של חלוקת תפקידים בתוך הקבוצה וכדומה.זמן קצר לאחר בחירת הועדות יתקיים סמינר ליו"ר הוועדות. סמינר זה יעזור לאפשר ליו"ר להיות הכוח המוביל של הועדה שלהם/ן.הרכב הועדות ותפקידן:ועדת טיפוח ופיתוח: אחראית על שיפור פניו של בית הספר, ומבצעת פרוייקטים שמטרתם להפוך את חלל בית הספר לידידותי ונוח יותר. כוללת 6-10 תלמידים/ות, אפשרות ל1-2 הורים.ועדת הכרות: אחראית על ארגון והנחיית הימים הפתוחים למתעניינים בהצטרפות לבית הספר, ועל תהליך ההכרות של מצטרפים חדשים עם אורח החיים של בית הספר. כוללת 5-9 תלמידים/ות ולפחות 3 מכיתה ז' ומעלה, חובה שיבחרו 3-2 הורים.ועדת טיולים: אחראית על תכנון, ארגון והנחיית הטיולים השנתיים של בתי בית הספר השונים. כוללת 6-10 תלמידים/ות, לפחות 4 מהתיכון, כולם מז' ומעלה, חובה שיבחרו 2-3 הורים.נציגי/ות בית הספר בקהילת בתי הספר הדמוקרטיים: אחראים/ות על ייצוג בית הספר בפרלמנטים של קהילת בתי הספר הדמוקרטיים, ועל הקשר של קהילת בית הספר עם בתי ספר דמוקרטיים אחרים. 1-3 מז' ומעלה, אחת לפחות מהתיכון, אפשרות ל-1-2 הורים.ועדת זכויות הפרט: הרשות השופטת של בית הספר. אחראית על הכשרת שופטים/ות, ארגון המשפטים בהתאם לחוק, וקביעת אופי מערכת המשפט כך שיהיה הוגן ואחראי. כוללת 5-10 תלמידים/ות, לפחות 2 מהתיכון, אפשרות ל-1-2 הורים.ועדת ביקורת: הרשות המבקרת של בית הספר. אחראית על פיקוח על מוסדות וגופי בית הספר השונים, בניסיון לוודא שהם מתפקדים כראוי ובהתאם לערכי בית הספר. אחראית לבירור תלונות של חברי/ות קהילה על תפקוד לא ראוי של אחד ממנגנוני בית הספר. כוללת 3-8 תלמידים/ות, אפשרות ל-1-2 הורים.ועדת תקציב: אחראית על קביעת תקציב בית הספר ומעקב אחריו לאורך השנה. כוללת 1-3 תלמידים/ות מח' ומעלה, לפחות אחת מהתיכון, חובה שיבחרו 2 הורים ובנוסף הורה שהוא/היא נציג ועד העמותה.ועדת אירועים: אחראית על תכנון והפקת הארועים המיוחדים והחגיגות של בית הספר. כוללת 12-14 תלמידים/ות, לפחות 4 מז' ומעלה,חובה שיבחרו 1-2 הורים, ו-4 א/נשי צוות. הועדה תעבוד בשתי קבוצות מקבילות אודות אירועים שונים.ועדת פרלמנט: אחראית על ארגון פרלמנטי קהילה ופרלמנטי בית ספר, כולל איסוף, עיבוד ופרסום ההצעות לפני הפרלמנט, ניהול הפרלמנט ופרסום התוצאות שלו לקהילה אחריו. כוללת 4-8 תלמידים/ות, כאשר 3 מבית הבוגרים והתיכון, אפשרות ל-1-2 הורים.ועדת צוות: אחראית על תהליך הקבלה והעסקה של א/נשי צוות חדשים, על תהליכי המשוב על א/נשי הצוות, ועל תהליכי בחינת וסיום ההעסקה של א/נשי הצוות. כוללת 3-4 תלמידים/ות מח' ומעלה, חובה שיבחרו 2 הורים.ועדת קהילה: אחראית לפעילויות הקהילה שמחוץ למסגרת בית הספר. כוללת 3-5 הורים (חובה), ואפשרות ל3-5 תלמידים/ות.נציג/ת בית הספר לועד הורים עירוני: אחראי על ייצוג קהילת בית הספר בוועד ההורים העירוני. חובה לבחור הורה אחד/ת (אין תלמידים/ות או צוות).פרישה מועדהעל חבר/ת ועדה שפורש ממנה להודיע זאת לוועדה. לוועדה יש זכות להדיח חברי/ות ועדה שלא מתפקדים בה, בהתאם לחוקים גלויים שהועדה גיבשה, וזאת כאמצעי אחרון ולאחר הידברות עם חברי/ות הועדה שלא מתפקדים. במקרה של פרישה או הדחה יש לצרף לוועדה את התלמיד/ה שהיה/הייתה קרוב/ה ביותר להיבחר לוועדה.למידה ושיעורים"כל למידה היא למידה משמעותית. אין תחומי ידע או עניין עדיפים וחשובים מתחומי ידע ועניין אחרים.ביה"ס רואה חובה לעצמו לקיים תכנית לימודים ולהקנות לילד/ה את הכלים לחקירה, למידה והעמקה.הלמידה בבית הספר תבוסס על בחירתו החופשית של הילד.הלמידה בבית הספר תעשה תוך דיאלוג מתמיד.בית הספר יעשה את המירב לפי יכולתו/ה על מנת לאפשר לכל ילד/ה לממש את רצונותיו ומטרותיו בתחום הלימודים."מערכת טעימותבתחילת שנה תפורסם מערכת שעות ושיעורים, ובשבועות הראשונים של השנה היא תשמש כמערכת טעימות. במהלך תקופת הטעימות לתלמיד/ה מותר להתנסות בכל שיעור (שהוא/היא עונה לדרישות הכניסה אליו) בלי להתחייב אליו ואל הדרישות שלו. בסיום תקופת הטעימות, התלמיד/ה ת/ירכיב את המערכת האישית שלו בכך שהוא/היא יתחייב לקחת חלק בשיעורים מסוימים ולמלא את דרישותיהם.התחייבות לשיעורברגע שתלמיד/ה בחר/ה בשיעור, הוא/היא מחויב להגיע אליו בכל פעם במהלך השנה ולמלא את הדרישות שלו.פרישה משיעורניתן לפרוש משיעור במהלך השנה, בתהליך הכולל שיחה עם מנחה השיעור והחונך/ת האישי.חוקי השיעורבנוסף לחוקי בית הספר, בכל שיעור ניתן ליצור חוקים שמפרטים את כללי ההתנהגות בו ואת הדרישות שלו, והם צריכים להיות ידועים וברורים לכל משתתפי/ות השיעור. מותר למורה להוציא באופן זמני תלמידים/ות משיעור כל עוד זה בעקבות כללי השיעור המוצהרים. לחוקי השיעורים אסור לסתור את החוקה או את חוקי בית הספר.הוצאת תלמיד/ה משיעור באופן קבועאם תלמיד/ה לא נוכח/ת או לא עונה על חוקי השיעור שפורטו בתחילת השנה או הוחלטו במהלכה, ניתן להוציא אותו/ה מהשיעור באופן זמני. אם הבעיה מתמשכת, ניתן להיכנס לתהליך של הוצאת התלמיד/ה מהשיעור באופן קבוע. תהליך זה כולל שיחה של התלמיד/ה עם מורה השיעור ועם החונך/ת האישי שלו (או חונך/ת הבית אם אין לו חונך/ת אישי).שיעורי בית בחופשהלקראת חופשה, אסור למורה של שיעור לבקש מהתלמידים/ות שיעורי בית שיש צורך לבצעם עד השיעור הראשון שלאחר סיום חופשה. ניתן לתת מטלות לפני חופשה אם לא בודקים אותם בשיעור שאחרי סוף החופשה.מבחןכשנערך בשיעור מבחן או מבדק, לתלמיד/ה מותר לא לגשת אליו אם הוא/היא לא מעוניין/ת בכך, ולהחליט אם הוא/היא מעוניין/ת בהערכה מילולית, מספרית או שתיהן. מורה לא מחויב/ת להעניק הערכה מספרית, אם כלל זה משותף לכל התלמידות/ים שנבחנות/ים.מילוי מקום למורות ומוריםקלסר סילבוס מאורגן לכל השיעורים, הכנות מוקדמות*- באחריות ההנהלה בתחילת כל שנת לימודים שיהיה קלסר מסודר בו סילבוס מפורט לגבי ספר הלימוד וכל הנושאים המתוכננים להילמד במהלך השנה (סעיף זה לא נוגע ל"שיעורים שלא דורשים המשכיות כלל"). הכוונה שלא יהיה רק תקציר של השיעור כפי שמופיע בחוברת תקצירים שיוצאת לקהילה, אלא פירוט רחב יותר, כך שבמידה ומורה נעדר/ת תהיה גישה לקלסר ויוכלו לדעת מה החומר המתוכנן.על המורה להכין מראש דפי עבודה לכל הנושאים המתוכננים שיוכלו לשמש כשהוא/היא נעדר/ת (או לחילופין, להגדיר דפים בחוברת).מילוי מקום והשלמת חומר בשיעורים הדורשים המשכיות משנה לשנה (מתמטיקה, אנגלית, לשון...):עבור כל המורים שאינם מלמדים/ות את גילאי היסודי יש לייעד תקציב שעות מילוי מקום מתוך תקציב בית הספר שאינו מגיע ממשרד החינוך. באחריות ועדת תקציב.במידה ומורה נעדר/ת למעלה משבוע שכולל ארבע שעות לימוד\שבועיים (במידה והשיעור בעל פחות מארבע שעות לימוד בשבוע) יש להביא מורה מחליף. לצורך דוגמה יישומית: המורה המחליף יכול להיות מתוך בית הספר, מחוצה לו, הוא יכול להיות הורה שיגיע בתשלום ויכול להיות סטודנט. באחריות ההנהלה להיערך לפיתרון במשך זמן ההמתנה עד שעובר הזמן המוקצב לפי החוק.כל עוד לא עבר הזמן המוקצב, יש להביא לכיתה את דפי העבודה שהוכנו מראש ולא לבטל את השיעור.במידה וזמן ההיעדרות ידוע מראש אין לחכות את זמן ההמתנה המוקצב ויש להביא את המורה המחליף/ה מיד.מילוי מקום והשלמת חומר בשיעורים הדורשים המשכיות בין שיעור לשיעור (היסטוריה, אזרחות, ספרות...):במידה ומורה נעדר/ת למעלה משבוע שכולל ארבע שעות לימוד\שבועיים (במידה והשיעור בעל פחות מארבע שעות לימוד בשבוע) יש לדאוג לשעות השלמות. ההחלטה אם יבוצעו ההשלמות ואם יבוצעו במלואן נתונה להחלטת המורה וזאת לפי שיקוליו- קצב התקדמות הכיתה וכו'.כל עוד לא עבר הזמן המוקצב, יש להביא לכיתה את דפי העבודה שהוכנו מראש ולא לבטל את השיעור.לאחר הזמן המוקצב ההנהלה מחויבת להוציא מייל לתלמידי ותלמידות השיעור לגבי תכנית השלמת החומר.מילוי מקום והשלמת חומר בשיעורים שלא מסתמכים על ידע קודם משום סוג (שיעורים אלו משתנים משנה לשנה):שיעורים כאלו יתקיימו אך ורק ביוזמת התלמידים, יש באפשרותם לבחור איך ואם השיעור יתקייים בזמן שהמורה לא נמצא.במידה והשיעור כולל פעולות שבתחום אחריות של מורה (למשל, להוציא לחורשה, לשמור על חדר אומנות...) על ההנהלה לדאוג לכך שלתלמידים תהיה גישה לאותם תחומים, או לדאוג למחליף רק לצורך כך.ההנהלה מחויבת להוציא מייל המודיע על היעדרותו של מורה ועל המשך או חוסר המשך השיעור לפי יוזמת התלמידים.חונכות אישית"החונך/ת הינו חבר/ת צוות, מבוגר שהוסמך ע"י בית הספר. החונך/ת נמצא עבור הילד/ה ומקיים איתו, בהסכמתו, קשר אישי באמצעות דיאלוג אשר יאפשר גדילה והתפתחות. החונך/ת יהיה בקשר עם הוריו של הילד.לכל ילד/ה הזכות לחונכות. בחירת החונך/ת תעשה על ידי הילד, בהתחשב באילוצי בית הספר."החונכות מתקיימת במשך 20 דקות פעם בשבועיים.בזמן החונכות ניתן לצאת משטחי בית הספר.על החונך/ת האישי לקבוע פגישת הורים עם משפחת הנחנך/ת לפחות פעמיים בשנה (פעם בתחילתה ופעם בסופה).אסור לחונך/ת האישי להביא לנחנך/ת מתנות חומריות, מלבד בהקשר של סיום הלימודים בבית הספר.מותר לקבוע חונכות אישית גם על זמן שיעורים. במקרה כזה, על מורה/ת השיעור לאשר את יציאת התלמיד/ה לחונכות.אסור לקבוע חונכות אישית בזמן פרלמנט. התנהגותאלימות אסורה לחלוטין בבית הספר, בכל המובנים האפשריים.אלימות פיזית היא שימוש בגוף כדי להפר את כבודו של האחר, להשפיל אותו או לפגוע בו: מכות, דחיפות, נגיעות לא רצויות, הטבעות, זריקת חפצים, צביטות, תנועות מגונות, נשיכות, שריטות וכו'.אלימות מילולית היא שימוש במילים כדי להפר את כבודו של האחר, להשפיל אותו או לפגוע בו: קללות, איומים, הטרדות, חרמות, שימוש בעלבונות, השפלות וכו'. הטרדות כוללות גם התנהגות לא מכבדת או לא רגישה על רקע מיני, מגדרי ומראה.אסור להשתמש באלימות גם כמשחק. במקרה של אי ודאות - עוצרים את המשחק כדי לברר בין המשתתפים/ות את טיב המשחק.אסור לדרוך על נמלים.משחקי מים אסורים בבית הספר, אלא אם ניתן אישור מיוחד ממנהל/ת בית הספר.בטיחותאחראי הבטיחות:מנהל/ת ביה"ס נושא/ת באחריות לבטיחות התלמידים/ות בביה"ס.למנהל/ת בית הספר זכות ווטו בנושאי בטיחות והמנהל/ת ת/יוכל לפסול החלטה של כל אחד מהגופים בבית הספר, אשר בהתאם לשיקול דעתו פוגעת או עלולה לפגוע בבטיחות בבית הספר. במידה שלצורך בטיחות, מנהל/ת בית הספר מקבל/ת החלטה שנוגדת חוק קיים שנקבע בפרלמנט או בחוקה, על מנהל/ת בית הספר להוציא הודעה מסודרת לקהילה ולבקש לכנס פרלמנט קהילה לדון ולאשר את הצעד שננקט, זאת תוך 30 יום.עב"ט ביה"ס (עוזר/ת בטיחות) ממונה ע"י מנהל/ת ביה"ס כאחראי/ת על נושא הבטיחות בביה"ס.לצוות בית הספר סמכות לפעול במקרי חירום שלא על סמך החלטה של אחד הגופים בבית הספר וכן על מנת לעצור אירועי אלימות ולמנוע סיכון לתלמידים/ות ולבאי בית הספר.כללי בטיחות:משחקים אלימים אסורים בבית הספראין להסתובב בבית הספר עם חפצים העלולים לסכן את האחר, כגון: אבנים, מקלות, חפצים חדים וכו'.היציאה משטח בית הספר לתלמידי/ות הגן עד כיתה ט' אסורה ללא מבוגר/ת או אישור יציאה החתום על ידי מזכירות בית הספר, ונמצאת בסמכות חונכי/ות הבית.היציאה משטח בית הספר אסורה לתלמידי/ות כיתות י'-יב' ללא מבוגר/ת או אישור יציאה החתום על ידי חונך/ת הבית, מנהל/ת התיכון או מנהל/ת בית הספר.אין לשחק במשחקי כדור בחצר אלא במגרש.הכניסה לשטח המתוחם של עץ התות אסורה.ההחלקה על מעקה המדרגות אסורה, אסור לרוץ במדרגות.אסור לתלמידים/ות שאינם בתיכון להשתמש במים רותחים בזמן בית הספר (זה כולל גם מנות חמות).כאשר חבר/ת צוות או תלמיד/ה נתקל בשאלה או סוגיה בנושא בטיחות בפעילות בית ספרית או פעילות בחצר בית הספר, יש לפנות לעב"ט כדי שיאשר את הפעילות.אופנייםיהיו במקום סגור בצמוד לבית ג-ד ובסוף היום הילדים/ות יוכלו לאסוף אותם. ילדים/ות לא יוכלו להשתמש באופניים מהלך יום הלימודים. עם זאת בהפסקה הגדולה תהייה מותרת נסיעה ברולר בליידס, קורקינט, אופניים וסקייטבורד, במגרש ובליווי איש/אשת צוות בלבד, וזאת תוך שמירה על אמצעי בטיחות (אפשרות הגבלת מס' המשתתפים ע"י המלווה וחובת חבישת קסדה ומגנים). בנוסף, הנסיעה בקורקינט וסקייטבורד תהיה מותרת פעם בשבוע בשעתיים האחרונות ביום שיקבע מראש כל שנה, וזאת רק עם קסדה על הראש.ימים גשומיםעל תלמידים/ות שרוצים/ות להיות בחצר בזמן גשם או לשחק בשלוליות להביא בגדי החלפה מתאימים (או לפחות מטרייה במקרה של גשם). על התלמידים/ות להחליף לבגדים יבשים לאחר מכן ולא להמשיך להסתובב רטובים/ות.ניהול מבנה וחלליםחוקי ציודאסור להשחית רכוש בבית הספר.חובה להחזיר ציוד למקום בתום השימוש.אם מישהו/י משחית/ה רכוש, בהתאם לנסיבות יש אפשרות לועדת זכויות הפרט לקבוע שת/יפצה כספית את בית הספר או בעל/ת הרכוש.מיקרוגליםהמיקרוגלים במסדרון של הקומה השנייה מיועדים לתלמידי/ות בית הספר, אך ניתן להשתמש בהם רק בסיום השעה השישית.לכל קבוצת תלמידים/ות וא/נשי צוות קיימת הזכות להקים מכולת בית ספרית ללא מטרות רווח באופן מסודר ואחראי. על מנת לעשות זאת, על מי שמעוניין/ת להפעיל מכולת להעביר דרך הפרלמנט תכנית עבודה מסודרת בנוגע לניהול המכולת.חצר פנימיתיש להימנע מפעילויות רועשות בחצר הפנימית באזור הצמוד לרבנות.אופנייםיהיו במקום סגור בצמוד לבית ג-ד ובסוף היום הילדים/ות יוכלו לאסוף אותם. ילדים/ות לא יוכלו להשתמש באופניים מהלך יום הלימודים. עם זאת בהפסקה הגדולה תהייה מותרת נסיעה ברולר בליידס, קורקינט, אופניים וסקייטבורד, במגרש ובליווי איש/אשת צוות בלבד, וזאת תוך שמירה על אמצעי בטיחות (אפשרות הגבלת מס' המשתתפים ע"י המלווה וחובת חבישת קסדה ומגנים). בנוסף, הנסיעה בקורקינט וסקייטבורד תהיה מותרת פעם בשבוע בשעתיים האחרונות ביום שיקבע מראש כל שנה, וזאת רק עם קסדה על הראש.מסדרון ופינת מחשבהמסדרון בקומה השנייה מיועד ללימוד שקט ולמעבר לכיתות בלבד. יש להקפיד בו על שקט בזמנים שאינם הפסקה.פינת המחשב והמדפסת בקומה השנייה מיועדת לצרכי עבודה של תלמידים/ות. אין להשתמש במחשב ובמדפסת לצרכים שאינם קשורים ללמידה או משימה בית-ספרית.חדר אומנותחדר אומנות נמצא בריכוז המורה לאומנות ונאמני חדר אומנות. הם/ן ביחד אחראיים/ות על פתיחת החדר לצרכי יצירה ועבודה שלא בשעות השיעור, קביעת חוקים לשימוש ושמירה על הציוד בו. אין להשתמש או להשאיל ציוד מחדר אומנות ללא אישור.חדר חקרחדר חקר הינו מרכז המיועד לחקר, חיפוש והעמקה. ניתן ללמוד במרכז כל נושא המעניין את תלמידי/ות בית הספר.השימוש בחדר חקר מותר למטרות קריאה ולמידה שקטות כאשר לא מתקיימת בו פעילות מערכתית.האכילה והשתייה אסורות ליד המחשבים בחדר חקר.על המחשבים בחדר חקר להתנהל לפי חוקי חדר חקר הקיימים: שימוש במסגרת הנחיות ועדת חדר חקר. השימוש במחשבים בחדר חקר מותר רק במקרים הבאים:בסוף כל יום, מהשעה 13:20 - שימוש חופשי.בתחילת כל יום, עד השעה 8:30, למטרות קריאה בלבד (מייל, חדשות, חקר), בהשגחת נאמנים/ות או איש/אשת צוות ולחודש ניסיון.בשיעורים ופעילויות בית ספר (לפי המערכת).בשעות בהן החדר פנוי, השימוש במחשבים מותר אך ורק בפעילות מוגדרת ומלווה ע"י איש/אשת צוות או נאמן/ת חדר חקר.אסור להשתמש במחשבים בזמן שיעורים, פרט לתלמידי/ות ומורה השיעור, אלא אם המורה מרשה לצרכי השיעור בלבד.מותר להיות על המחשבים בתנאי שיש מבוגר/ת אחראי/ת או נאמן/ת החדר.נאמני/ות חדר חקרהנאמנים/ות יכולים/ות לחסום אתרים על פי חוקי בית הספר, ליזום פעולות עיצוב ולמידה בחדר חקר.נאמני/ות חדר חקר יכולי/ות להעלות משחקים חדשים לאתר בית הספר לאחר דיון.הנאמנים/ות ת/ישתדלו לאייש את החדר כשהוא פנוי. נאמני/ות חדר חקר ייפגשו אחת לשבועיים לתכנון, עדכון ודיווח.מה מותר לעשות בחדר חקרמותר לחקור כל נושא שמעניין (בתנאי שאינו עובר על חוקי בית הספר).שמיעת מוזיקה וצפייה בקליפים אפשרית עם אוזניות בלבד (הבהרה: קליפים שיש בהם אלימות הם נגד חוקי היסוד של בית הספר ואינם מותרים).אם קופץ חלון באחד המחשבים - עליכם לסגור אותו.מותר לקרוא מיילים וחדשות.ניתן להציע לנאמני/ות חדר חקר משחקים חדשים להוספה לאתר בית הספר.מותר לשחק בכל המשחקים והפעילויות המוצעים באתר בית הספר.אם רוצים/ות לצפות בקובץ בכל המחשבים, יש לשמור את הקובץ באישור בכונן Z.מותר להיכנס ל-YouTube, אבל רק לסרטונים שאין בהם אלימות ושאינם עוברים על חוקי בית הספר.מותר להטעין מכשירים שונים בשקעים שאינם בשימוש.איך שומרים על החדראסור לאכול ולשתות בזמן ישיבה ליד המחשבים או בקרבת המחשבים ואין להניח אוכל או משקה על שולחנות ומדפי המחשבים.התלמידים/ות והמורה של השיעור האחרון בכל יום אחראים להרים את כל הכיסאות ולסגור את המחשבים.המחשבים בחדר חקר יהיו סגורים בעת פרלמנטים וכאשר אין מבוגר אחראי.כל מי שת/יעשה שימוש לא נאות במחשבים ת/ייתבע על כך.מה אסור לעשות בחדר חקר:אסור לשחק במשחקים שלא מאתר בית הספר.אסור לשלוח פרטים מזהים במייל.אסור להכנס לתוכנות התכתבות ואתרי הכרות (כמו פייסבוק, מסנג׳ר, צ׳אט).אסור להתקין תוכנות או משחקים.אסור לשנות דברים במחשבים ללא אישור נאמני/ות חדר חקרניקיוןתורנות ביתתלמידי/ות הבית אחראים/ות לניקיון ביתם ביום יום. כל בית מתארגן בצורה עצמאית בנוגע לדרך ניקיון הבית.תורנות בית ספרכל בית יהיה אחראי לסדר כיתות מסוימות בסוף היום. סידור הכיתה כולל כיבוי אורות ומחשבים, הרמת הכיסאות, איסוף לכלוכים גדולים מהרצפה וניקוי הלוח.במידה ומורה לא סידר כמעט בכלל את הכיתה בסוף היום, על התורנים להעביר לו אזהרה. במידה וזה נמשך, על התורנים לתבוע את המורה וכיתתו.בית א-ב - ינקה את הכיתה שלו במבנה היביל וכיתה נוספת במבנה היביל.בית ג-ד - ינקה שתי כיתות במבנה היביל, חדר מוסיקה (מפורים עד סוף השנה).בית ה-ו - ינקה את חדר חקר, חדר מדעים כיתה 26, חדר מוסיקה (עד חנוכה).בית הבוגרים - ינקה את חדר אמנות, הכיתה הכפולה, כיתת סטודנטים.בית התיכון - ינקה את כיתת מתמטיקה, כיתת אנגלית, חדר מוסיקה (מחנוכה עד פורים).חללים השונים יוצמדו מורים/ות מקצועיים/ות (לא חונכי/ות בית), אשר יעזרו לפקח על הסידור.ניקיון החדרים של א/נשי הצוות באחריות א/נשי הצוות.ניקיון כיתותעל כל מורה לנקות את הלוח בסוף השיעור. במידה וזה השיעור האחרון באותו היום בכיתה, על כל משתתפי/ות השיעור לדאוג לסדר אותה - להרים כיסאות ולוודא שלא הושארו לכלוכים על הרצפה.בית הספר משתתף ביום הניקיון העירוני. חובה על כל התלמידים/ות מקבוצות הגיל הרלוונטיות באותו היום להשתתף בניקיונות.ימים מיוחדיםהתנהלות בטקסיםתלמידים/ות בבית הספר יכולים שלא להיות נוכחים בטקסי בית הספר, גם בטקסים ממלכתיים הנערכים לפי דרישת משרד החינוך.תלמידים/ות שאינם/ן מעוניינים/ות להיות נוכחים/ות בטקס חייבים/ות לכבד הן את אלה/ו שלוקחים/ות בו חלק (שירה, הקראה וכדומה), הן את אלה/ו המעוניינים/ות להיות צופים/ות בו ללא הפרעה והן את מהות הטקס עצמו.תלמידים/ות אלו לא יהיו במקום בו מתנהל הטקס אלא בחצר אחרת או בבתים.דלתות היציאה מהבתים לחצר בה מתקיים הטקס תהיינה נעולות במהלך הטקס בעוד שהדלתות הפונות לחצר השנייה תהיינה פתוחות.חונכי/ות הבתים הרלוונטיים יהיו אחראיים לוודא שחניכי/ות הבתים לא מפריעים/ות במהלך הטקס (עד להתפזרות).חוק ימי זיכרוןימי הזכרון המצוינים בבית הספר - יום הזכרון ליצחק רבין, יום הזכרון לשואה ויום הזכרון לחללי צה"ל הינם ימים שונים משאר הימים. בימים אלו בוחר בית הספר לשנות את סדר היום הרגיל: להקדיש למידה לנושאים המדוברים ולערוך טקס. בשל אופיים המיוחד של ימים אלה קבענו כללי התנהגות הראויים בבית הספר בימים אלה.כל ילד/ה יכול לבחור אם ברצונו/ה להשתתף בפעילות הלימודית. יום לפני יום הזיכרון יבחרו ילדים/ות את הפעילות בה הם/ן רוצים להשתתף מתוך הפעילות המוצעת ויעדכנו את החונך/ת שלהם.במהלך כל הפעילויות ילדים/ות שבוחרים לא להשתתף, ימנעו מהשתוללות ורעש כדי שתתאפשר אוירה מכבדת בבית הספר.רק במגרש תתאפשר פעילות ספורטיבית, אולם תוך שמירה על שקט וכיבוד ייחודיות היום. הפעילות תלווה בחונך/ת במהלך היום. במהלך הטקס אין משחקים במגרש ויש לשמור על השקט.יום האישהיום האישה יצוין כל שנה בסמוך לתאריך הבינלאומי (08.03).באותו יום יחולו שינויים במערכת בהתאם להחלטת הצוות המוביל (הצוות שיארגן את היום).חברי/ות הצוות המוביל יכולים להיות מכל קהילת בית הספר, ויכול לכלול כל שילוב של תלמידים/ות, צוות והורים. הצוות המוביל צריך לכלול בתוכו מינימום 5 אנשים. במידה והצוות המוביל יתארגן יינתן לו להשתמש בחלק מתקציב יוזמות של בית הספר.בית הספר מחויב להירתם ולעזור לתלמידים/ות בדברים טכניים שונים, כגון: תשלום על ציוד, הקמת הטקס (במידה ויהיה) וכו'.יום זה יכול לעסוק בין היתר ב: העלאת הערכה עצמית בהקשר למגדר ודימוי גוף, שיווין בין המינים, אפליה ודעות קדומות בנוגע לנשים וגברים בחברה והיחשפות למעשים ודמויות של נשים חזקות בהיסטוריה ובהווה.במידה ונראה שאין קבוצה אשר מתארגנת להכנת יום האישה, על ועדת אירועים לכתוב ולשלוח "קול קורא" לחברי/ות קהילת בית הספר לקחת לידיהם/ן את היוזמה. במידה ואין היענות מספקת לארגון היום גם במצב זה, על ועדת אירועים לפרסם הודעה לקהילה כשבועיים לפני המועד של יום האישה כי השנה יום זה לא יתקיים בבית הספר.יום הפוךעל מערכת בית הספר לשריין כל שנה מראש יום אשר יהיה "יום הפוך".ביום זה יתקיימו שינויים במערכת כך שפעילויות יועברו על ידי התלמידים/ות.על מנת שיום זה יתרחש על צוות של לפחות 4 תלמידים/ות מכיתה ז' ומעלה, ואיש/אשת צוות אחד/ת לקחת עליו אחריות, או לחלופין שוועדת אירועים תיקח עליו אחריות. אם זה לא קורה עשרה ימים לפני המועד המתוכנן של יום הפוך, יום זה מבוטל.שבוע למידה אחרתבכל שנה ייערך שבוע לימודים במהלכו לא תתקיים המערכת הרגילה ובמקומה יתחלקו התלמידים/ות וא/נשי צוות לקבוצות המרוכזות סביב תחום למידה מסוים.כל תחומי הלמידה יהיו קשורים לנושא על מרכזי שייבחר בפרלמנט בית ספר לפחות כחודש לפני שבוע למידה אחרת. לאחר בחירת נושא העל, יציעו א/נשי הצוות שיהיו מעוניינים/ות בכך להנחות קבוצות שעוסקות בתחום מסוים שקשור לנושא.הקבוצות יכולות להיות מוכוונות לגילאים מסוימים, אבל תתאפשר הרשמה לקבוצה גם מצד מי שלא בקבוצת היעד, מודע/ת לכך, ועדיין מעוניין/ת לקחת בה חלק.משך לפחות שבוע, תתאפשר הרשמה (באמצעות לוחות המודעות של בית הספר) של תלמידים/ות לקבוצות השונות.הקבוצה תחליט במשותף על המטרות שלה לשבוע ועל דרכי הלמידה שהיא תחווה.ביום האחרון של שבוע למידה אחרת יתקיים אירוע שבו כל קבוצה תציג את תהליך הלמידה שלה ו/או את תוצרי התהליך.התאריכים של שבוע למידה אחרת יוצעו בתכנית העבודה לאותה שנה.שינוי במבנה זה של שבוע למידה אחרת מצריך פרלמנט בית ספר.בתים וחונכי/ות הבתיםהבתים וחונכי/ות הבתים: בית הספר מחולק לבתים שמהווים מרחב חברתי לתלמידי/ות בית הספר, על פי שכבות רב גילאיות: גן (חובה וטרום חובה), כיתות א'-ב', ג'-ד', ה'-ו', ז'-ט' (בית הבוגרים והבוגרות), י'-יב' (התיכון). לכל בית יש חדר וחונכי/ות בית.הבתים השונים יפעילו פרלמנט בית, אשר החלטותיו נוגעות רק לחברי/ות הבית או לחלל שלו.תחומי האחריות של חונכי/ות הבתיםעל החונך/ת להיות נוכח/ת בבית או עם ילדי/ות הבית כל היום.על חונך/ת הבית להיות זמינ/ה לילדי/ות הבית כל היום.על החונך/ת לעודד יזמות, פעילות חברתית ולימודית.שמירה על אורח חיים דמוקרטי בבית.אחריות על המרחב הביתי, ניקיון הבית, סידור, שמירת רכוש. במקרה של עבירת ילדים/ות על חוקי הבית על החונך/ת לרשום טופס תביעה.דאגה לבטיחות ואווירה מוגנת. במקרה של אירוע פוגעני או אלים על החונך/ת לרשום טופס תביעה והמשפט יתקיים לכל המאוחר למחרת.שמירה על הבטיחות וטיפול באירועים יוצאי דופן.הסמכויות של חונכי/ות הבתיםליצור פעילות בבית, ליצור פינות משחק, למידה ויצירה בבית.לדאוג לקיום פרלמנט בית באופן שוטף. לכנס פרלמנט חירום לפי שיקול דעת.להורות לילדים/ות על סידור הבית או על ניקיונו, לבקש מילדים/ות התנהגות מכבדת ושקטה בהתאם לחוק הבתים.להורות לילדים/ות להפסיק אלימות או התנהגות פוגענית כלפי הזולת, לשם כך יכול/ה חונך/ת הבית לפי שיקול דעת/הו להוציא ילד/ה מהבית ולהרחיקו/ה מפעילות הבית, עד לברור בוועדת זכויות הפרט שתתכנס באותו היום בנוהל "דחוף". חונך/ת הבית ת/יהיה שותף/ה לקבלת ההחלטה עם מנהל/ת או סגן מנהל/ת על המשך שהות הילד/ה לאותו היום בביה"ס וכמו כן עליו/ה ליידע את הוריו/ה.לכנס מפגש חובה לצורך העברת הוראות בטיחות או מסרים דחופים לנוכח אירוע חריג בהתייעצות עם מנהל/ת ביה"ס ו/או סגן מנהל.התנהגות בביתמשחקי השתוללות אסורים בכל הבתים, אלא אם קיבלו לכך אישור מחונכי/ות הבית.הגעה, נוכחות ויציאה מבית הספרזמן הגעהעל כל התלמידים/ות להגיע לבית הספר עד 8:15 בבוקר.על כל התלמידים/ות להירשם ברשימת הנוכחות של הבית עד 8:25, או מיד בהגעה לבית הספר במקרה של איחור.יציאה מוקדמת משטח בית הספרהיציאה משטח בית הספר לתלמידי/ות הגן עד כיתה ט' אסורה ללא מבוגר/ת או אישור יציאה החתום על ידי מזכירות בית הספר, ונמצאת בסמכות חונכי/ות הבית.היציאה משטח בית הספר אסורה לתלמידי/ות כיתות י'-יב' ללא מבוגר או אישור יציאה החתום על ידי חונך/ת הבית, מנהל/ת התיכון או מנהל/ת בית הספר.בזמן החונכות ניתן לצאת משטחי בית הספר.בנסיבות חריגות ייתכן שיינתן לקבוצת תלמידים/ות אישור לשחרור מוקדם או קביעת זמן הגעה מאוחר לבית הספר, מסיבות מקצועיות. אישור זה יינתן על ידי תיאום בין מנהל/ת בית הספר וחונכות הבית של הקבוצה הרלוונטית.שחרור מוקדם מבית הספר, או כל סידור אחר שמשנה את זמני הנוכחות הרגילים, יכול להיות מאושר על ידי חונכי/ות הבית בלבד. במקרה וחונכי/ות הבית לא היו ניתנים להשגה, ניתן לקבל אישור מהמנהל/ת.לא ניתן לאפשר היעדרות מבית ספר, שחרור מוקדם או אישור הגעה מאוחר לבית הספר כיוון ש-"המערכת ריקה".זמן יציאהעל כל התלמידים/ות להישאר בבית הספר לפחות עד 13:35.היעדרות ואיחוריםחובת התלמיד/ה או משפחתו/ה להודיע מראש לחונכי/ות הבית במקרה של היעדרות, איחורים או סיבה לשחרור מוקדם, ולהציג הסבר לכך.קבלה לבית הספרסמכות הקבלה הסופית שמורה אצל מנהל/ת בית הספר. לאחר תהליך ההיכרות בחירת המשפחות המתקבלות לבית הספר מתקיימת באמצעות הגרלה. עם זאת, קיימת עדיפות לקבלת אחים/יות לתלמידים/ות בבית הספר, תלמידים/ות מהפעוטון הדמוקרטי, תלמידים/ות מבתי ספר דמוקרטיים אחרים, תושבי קריית אונו ותלמידים/ות שניסו בשנים קודמות להתקבל בהגרלה אך לא הצליחו.ועדת הנחותאחראית על חלוקת הנחות לתשלום שכר הלימוד של בתי הספר. כוללת 2 עובדי/ות זכאות (עובדים סוציאליים חיצוניים), אשר מעבירים/ות המלצות למנהל/ת ו/או ליועץ/ת בית הספר.ועד העמותה של בית הספר"תפקיד העמותה הוא לדאוג לקיומו של בית הספר ולרווחתו, על פי חוקת בית הספר והחוקים שיקבעו בפרלמנט קהילה"ועד העמותה בבית הספר מתפקד כגוף משפטי הפועל למען בית הספר, ולא כחלק ממנגנוני הניהול, קבלת ההחלטות והביצוע הנתונים בידי חברי הקהילה. מלבד במקרה של סוגיה חוקית או משפטית, ועד העמותה כפוף למנגנונים הדמוקרטיים של בית הספר. בעמותה חברים/ות רק אנשים מבוגרים/ות שנרשמו כחברים/ות לעמותה. העמותה חייבת לקיים ועד ואספה כללית שמתכנסת לפחות אחת לשנה. ועד העמותה יעסוק: בנושאים הקשורים לייצוג משפטי של בית הספר, בנושאים דיסקרטיים שאינם בתחום הפדגוגי, ואינם בתחום אחריות של ועדה בית ספרית כלשהיא.בנוסף, בוועדת תקציב יישמר מקום אחד ממקומות ההורים לנציגי ועד שהוא/היא הורה בבית הספר. הורה זה הוא/היא משקיפ/ה מטעם העמותה המוודא/ת שהועדה אינה פועלת בניגוד לחוק בנוסף פעיל/ה בוועדה כחבר/ה מן המניין.